Voorlopig leveren wij alleen in Nederland, België en Duitsland.

De Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van ArtWebShop.eu zijn:

ART. 1 Aanbieding/overeenkomsten
1.1 Alle aanbiedingen van ArtWebShop.eu zijn vrijblijvend en ArtWebShop.eu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en algemene voorwaarden te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met ArtWebShop.eu.
1.3 Naast deze algemene voorwaarden kan ArtWebShop.eu aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.4 Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden ArtWebShop.eu heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling of schriftelijk op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
1.5 Contact aanbieder:

ArtWebShop
DICX
Ginkelstraat 41, 5911 EP Venlo NL
BTW-id NL001313588B44
IBAN: NL37 TRIO 0198 0307 89
BIC: TRIONL2U
KVK 62064738
Vestigingsnr. 000031112404

ART. 2
2.1 De prijscouranten, web site uitingen en prijsvermeldingen op ArtWebShop.eu webshop zijn geen offerte.
2.2 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.3 Voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer met ArtWebShop.eu, is ArtWebShop.eu niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ArtWebShop.eu.

ART. 3

3.1 De producten van ArtWebShop.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van ArtWebShop.eu. De diensten van ArtWebShop.eu worden verricht tegen de prijs die ArtWebShop.eu na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
3.2 Voor bestellingen kunnen verzendkosten in rekening gebracht worden welke verschilt per land.
3.3 Betalen is mogelijk door middel van een overboeking, IDEAL en vooruitbetaling op de factuur. Na de ontvangst van betaling van het volledige aankoopbedrag met opslagen zoals transportkosten, wordt uw bestelling verstuurd. Eventuele afwijkende afspraken enkel in nader overleg en na bevestiging van ArtWebShop.eu.
3.5 Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
3.6 In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
3.7 Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan ArtWebShop.eu verschuldigd van 0,1% over het openstaande bedrag per dag, met een maximum van de wettelijk vastgestelde bedragen.
3.8 Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, per bank te geschieden voorafgaand aan de feitelijke aflevering van de producten. Voor het geval ArtWebShop.eu een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.9 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3.10 Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en ArtWebShop.eu tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan ArtWebShop.eu te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten.
3.11 ArtWebShop.nl is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door ArtWebShop.eu te verrichten prestaties, een en ander op een door ArtWebShop.eu aan te geven wijze.
3.12 Vervangende producten worden onder het aanrekenen van vervangingskosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. ArtWebShop.eu garandeert niet het tijdig aanbieden van de vervangende producten.

ART. 4 Leveringstermijn
Zie leveringsvoorwaarden

ART. 5 Overmacht
In geval ArtWebShop.eu door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is ArtWebShop.eu niet aansprakelijk voor enige schade. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ArtWebShop.eu kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ART. 6 Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan ArtWebShop.eu verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over.

ART. 7 Reclames en aansprakelijkheid
7.1 De koper is gehouden de producten direct na aflevering te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
7.2 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan ArtWebShop.eu kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt ArtWebShop.eu geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
7.3 Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt ArtWebShop.eu geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
7.4 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
7.5 Indien een reclame door ArtWebShop.eu gegrond wordt bevonden, heeft ArtWebShop.eu het recht te harer keuze:
A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
B: het geleverde te vervangen door een product met soortgelijke specificaties;
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
7.6 De afnemer dient in een voorkomend geval ArtWebShop.eu onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
Tijdens de reclameringstermijn (14 dagen) zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ArtWebShop.eu retourneren, conform de door ArtWebShop.eu verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal ArtWebShop.eu dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen van de retourzending of herroeping, terugbetalen. Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door ArtWebShop.eu alleen worden uitgesloten indien ArtWebShop.eu dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
– die door ArtWebShop.eu tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (specifieke producten op maat geproduceerd) en daarmee niet wederverkoopbaar zijn;
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– die snel kunnen bederven of verouderen (levensmiddelen);
– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ArtWebShop.eu geen invloed heeft;.

ART. 8
8.1 ArtWebShop.eu staat in voor de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten (e.e.a overeenkomstig de geleverde specificaties).
8.2 ArtWebShop.eu, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
8.3 Onverminderd het vorenstaande is ArtWebShop.eu in ieder geval nimmer aansprakelijk:
– wegens niet, of niet tijdige levering;
– voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
– in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht)
– voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
– voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
– voor schade tengevolge van verlies van enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
– voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
8.4 Indien ArtWebShop.eu in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt ArtWebShop.eu slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
8.5 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is ArtWebShop.nl nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
8.6 De afnemer zal ArtWebShop.eu vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens ArtWebShop.eu.
8.7 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ArtWebShop.eu of haar leidinggevende ondergeschikten.

ART. 9 Niet toerekenbare tekortkomingen

9.1 Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door ArtWebShop.eu niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan ArtWebShop.eu niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor ArtWebShop.eu als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
9.2 Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transport onmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van ArtWebShop.nl alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen, (extreme) koersval financiële markten en gebeurtenissen welke door ArtWebShop.nl redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
9.3 ArtWebShop.eu heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. ArtWebShop.eu is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ArtWebShop.eu gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. ArtWebShop.eu behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
9.4 ArtWebShop.eu heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

ART. 10 Ontbinding
10.1 Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens ArtWebShop.eu` niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die ArtWebShop.eu te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
10.2 In gevallen onder boven genoemd, heeft ArtWebShop.eu het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10.3 ArtWebShop.eu is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
10.4 In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst ArtWebShop.eu schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
10.5 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
10.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ArtWebShop.eu verrichte prestaties, en heeft ArtWebShop.eu onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

ART. 11
11.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de web site of in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
11.2 Alle door of in opdracht van ArtWebShop.eu gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 12.1 blijven eigendom van ArtWebShop.eu en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

ART. 12 Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De Rechtbank Roermond neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen ArtWebShop.nl en afnemer, tenzij ArtWebShop.eu er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de Sector Kanton.

Art. 13 Retourneren sales en of afgeprijsde artikelen

13.1 Het versturen gebeurt op eigen risico van de besteller.
Zie ook onze algemene voorwaarden.
Sale items en/of afgeprijsde artikelen retourneren is helaas niet mogelijk. De betalings- en leveringsvoorwaarden kunt u ook opvragen bij:

ArtWebShop
DICX
Ginkelstraat 41, 5911 EP Venlo NL
BTW-id NL001313588B44
IBAN: NL37 TRIO 0198 0307 89
BIC: TRIONL2U
KVK 62064738
Vestigingsnr. 000031112404